"اي مردم! مثلي زده شده است، به آن گوش فرا دهید، به يقين كساني را كه به جاي.."

"اي مردم! مثلي زده شده است، به آن گوش فرا دهید، به يقين كساني را كه به جاي.."

اي مردم! مثلي زده شده است، به آن گوش فرادهيد، به يقين كساني را كه به جاي الله مي‌خوانيد، هرگز مگسي را نمي‌آفرينند، و لو آنكه همگان دست به دست يكديگر بدهند، و اگر مگس چيزي را از آنها بربايد، قدرت پس گرفتنش را از او ندارند، طالب و مطلوب [هردو] ناتوان ان

355
برچسب ها Parables in the Quran
Video Translations
پیوست ها

ویدیو های مرتبط

See other videos from same category

icon

اشتراک در