Hakuri a cikin Alqur'ani

Hakuri a cikin Alqur'ani

Patience in the Qur’an

Kuma ka yi haquri da hukuncin Ubangijika, don ko lalle kana qarqashin lurarmu; kuma ka yi tasbihi da yabon Ubangijinka lokacin da za ka tashi (daga bacci)

71 17

Littattafan da suke da alaka

Karanta wasu littattafan a kan matashiyar

icon

Yi tarayya