تفكر كردن و تدبر در آیات الله

تفكر كردن و تدبر در آیات الله

تفكر كردن و تدبر در آیات الله

61 23
برچسب ها Parables in the Quran

الله متعال در قرآن کریم نمونه هایی را بیان می کند که عظمت و منحصر به فرد بودن صفات او را در مقابل ناتوانی و نقصان چیزهای دیگر نشان می دهد. یکی از این مصادیق فرموده الله متعال است: "و الله مثل زده است: آن دو مرد را، که یکی از آن دو لال است، و بر هیچ چیزی  توانايى ندارد،  سر بار صاحب و مولای خود است، هر کجا او را بفرستد، هیچ خیری را نمی‌آورد. آیا او و کسی‌که به عدل فرمان می‌دهد، و خود بر راه مستقیم قرار دارد، برابر است؟! (سوره نحل آيه: 76). تضاد آشکار بین بنده ای لال را برجسته می کند که ناتوان از انجام کاری که به موکلش سپرده شده است، نمی آورد. وبنده اى كه از هر خیری بیرون می آید و الله متعال که به عدالت فرمان می دهد بر صراط مستقیم است. این ضرب المثل بیانگر تفاوت معبودان دروغینی است که نمی توانند برای خود یا پرستندگانشان سود یا ضرری داشته باشند و خالق بزرگی که به عدالت دعوت می کند و بندگان خود را به صراط مستقیم هدایت می کند.

کارت های مرتبط

نشان دادن کارتها

icon

اشتراک در