حکمت الله در مثل های قرآنى: "کاوش کنید، فکر کنید، و هدایت شوید."

حکمت الله در مثل های قرآنى: "کاوش کنید، فکر کنید، و هدایت شوید."

حکمت الله در مثل های قرآنى: "کاوش کنید، فکر کنید، و هدایت شوید."

52 24
برچسب ها Parables in the Quran

ين آیه قرآن: به راستی الله از اینکه به پشة یا بالاتر از آن مثال بزند شرم وحياء نمی‌کند (سوره بقره آيه: 26)، بیانگر عمق حکمت الهی در استفاده از امثال ساده برای بیان است. حقایق بزرگ این ضرب المثل ما را به این حقیقت راهنمایی می کند که الله متعال در کتاب حکیمانه خود از کوچکترین جزئیات خلقت خود برای روشن ساختن حقیقت استفاده می کند و به ما اطلاع می دهد که حقیقت به بزرگی و کوچکی مثال بستگی ندارد. این آیه اهمیت نگریستن به خلقتهاى الله را با دیدی متفکرانه و تفکرانه به ما می آموزد، زیرا کوچکترین مخلوقات نیز در درون خود عبرت و عبارتها برای اهل تفکر دارند.

کارت های مرتبط

نشان دادن کارتها

icon

اشتراک در