صبر و گذشت کلیدهای خوشبختی

صبر و گذشت کلیدهای خوشبختی

صبر و گذشت کلیدهای خوشبختی

38 21
برچسب ها Patience in the Qur’an

صبر تنها محدود به استقامت در هنگام سختی نیست، بلکه به نشان دادن اخلاق نیکو در برخورد با دیگران نیز می رسد.

  صبر در برابر آسیب و بخشش در صورت توانایی از صفاتی است که الله آن ها را دوست دارد و با بهترین پاداش پاداش می دهد.

  صبر به ما می آموزد که چگونه بر کینه ها غلبه کنیم و ببخشیم، زیرا در بخشش و بردباری آرامش دل و شادی روح است. بین مردم پل های محبت و برادری ایجاد می کند.

صبر زمانی به بهترین شکل ظاهر می شود که همراه با نیکی باشد، صبور فقط منتظر نمی ماند، بلکه در سر زمین الله با توکل بر او کار و تلاش و کوشش می کند و بر این باور است که تلاشش بیهوده نخواهد بود. صبر و کردار نیک دوقلوهای جدایی ناپذیر یکدیگرند و مکمل یکدیگرند و راه رسیدن به اهداف را روشن می کنند.

کارت های مرتبط

نشان دادن کارتها

icon

اشتراک در