"گام شما به سوی موفقیت: صبر را رفيق راه خود قرار دهید."

"گام شما به سوی موفقیت: صبر را رفيق راه خود قرار دهید."

"گام شما به سوی موفقیت: صبر را رفيق راه خود قرار دهید."

53 18
برچسب ها Patience in the Qur’an

زندگی خالی از ناملایمات و آزمایش نیست، اما صبر به ما قدرت می دهد تا با استواری و امید با آنها روبرو شویم. صبر در برابر مصیبت ها مستلزم قدرت ایمان و عزم تزلزل ناپذیر است. وقتی صبور باشیم، خود را در حال رشد و پیشرفت می‌یابیم که تصورش را هم نمی‌کردیم.

  صبر درهای آسایش را می گشاید و آسایش و آرامش درونی را به همراه دارد. صابران می داند که بعد از سختی آسانی می آید و خداوند پاداش نیکوکاران را ضایع نمی کند.

صبر کلید آرامش است و از طریق آن حکمت خالق در آموزش ارزش انتظار و امید به انسان آشکار می شود. همان گونه که الله متعال در سوره زمر به ما فرموده است: « پاداش صابرین به طور کامل و بدون حساب به آنان داده می شود» سوره زمر، آیه 10. صبر فقط یک فضیلت نیست، بلکه یک فضیلت است. راهی به سوی یک پاداش بزرگ، پاداشی که هیچ حد و مرزی ندارد. افراد صبور با اطمینان خاطر در زندگی سپری می کنند و می دانند که هر تأخیر خوبی است و پاداش صبر آنها فراتر از توصیف خواهد بود.

کارت های مرتبط

نشان دادن کارتها

icon

اشتراک در